Badanie sprawozdań finansowych

 • Działalność naszego zespołu koncentruje się wokół zagadnień finansowych dotyczących funkcjonujących w bardzo różnych obszarach gospodarki rynkowej jednostek. Wykonujemy badanie sprawozdań finansowych w myśl przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności zgodnych z:

  1. ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. z późn. zm,
  2. ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 13.10.1994r. z późn. zm,
  3. normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez K.R.B.R. w Warszawie,
  4. Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

  Podczas rocznego badania sprawozdania finansowego zajmujemy się szczegółowymi testami sald na koniec roku, w tym sprawdzeniem prawidłowości i rzetelności księgowania we właściwym okresie sprawozdawczym, potwierdzeniem sald oraz analizą porównawczą.

  Przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie lub instytucji to procedura pozwalająca na zebranie informacji dotyczących kondycji finansowej. Audytowi obowiązkowo poddać muszą się niektóre jednostki, takie jak banki krajowe, zakłady ubezpieczeń, spółki akcyjne (z wyjątkami), krajowe instytucje płatnicze i inne, wyszczególnione w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Roczne badanie sprawozdań finansowych przez Biegłego Rewidenta i wydana opinia to, między innymi, potwierdzenie wiarygodności, co w dalszej perspektywie przekłada się na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Zebrane informacje mogą też zostać wykorzystane w planowaniu strategii rozwoju danej jednostki.

  Podejmując się realizacji tego rodzaju usługi postępujemy według opracowanego planu. W celu uzyskania gruntownej wiedzy na temat objętej audytem jednostki, zapoznajemy się:

  -z jej strukturą organizacyjną,

  -sposobem zarządzania,

  -przyjętą procedurą kontroli wewnętrznej,

  -a także metodami księgowania operacji gospodarczych.

  Wynikiem przeprowadzonych czynności rewizyjnych jest wyrażenie miarodajnej opinii zgodnej z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Procedurę audytu kończy wydanie raportu z badania sprawozdania finansowego, w którym zawarta jest prezentacja:

  -przyjętego systemu rachunkowości,

  -przyjętego systemu kontroli wewnętrznej,

  -a także poszczególnych pozycji badanego sprawozdania z oceną ich realności.

  Działalność biura jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz działalności pozostałej.

lp.e-nwaje-nwaj

Skontaktuj się z nami: 501-152-640 (pn-pt 8.00-17.00).