Usługi

 • Świadczymy kompleksowe usługi finansowo-księgowe dla firm i innych organizacji.


  Naszym zadaniem jest świadczenie kompleksowych usług finansowo-księgowych dla firm i innych organizacji, a są to między innymi:

  1. Udzielamy bezpłatnej pomocy przy zakładaniu firmy.
  2. Pomagamy wybrać formę prawną jednostki oraz najbardziej korzystny sposób opodatkowania.
  3. Pomagamy również przy załatwieniu formalności związanych z rejestracją firmy w Sądzie Gospodarczym, w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS.

  Ceny za nasze usługi ustalane są indywidualnie z każdym klientem. Wysokość ich zależy głównie od problematyki przedsiębiorstwa oraz ilości dostarczanych dokumentów i zaangażowanej pracy.

 • Badanie sprawozdań finansowych

  Badanie sprawozdania finansowego odbywa się zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności z:

  1. ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r. z późn. zm,
  2. ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie z 13.10.1994r. z późn. zm,
  3. normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez K.R.B.R. w Warszawie,
  4. Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

  Badając sprawozdanie finansowe zapoznajemy się ze strukturę organizacyjną jednostki, sposobem zarządzania, kontroli wewnętrznej i księgowaniem operacji gospodarczych w celu uzyskania gruntownej wiedzy na jej temat.
  Podczas badania rocznego sprawozdania finansowego zajmujemy się szczegółowymi testami sald na koniec roku, w tym badaniem prawidłowości i rzetelności księgowania we właściwym okresie sprawozdawczym, potwierdzeniem sald, analizą porównawczą.

  Wynikiem przeprowadzonych czynności rewizyjnych jest wyrażenie miarodajnej opinii zgodnej z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz wydanie raportu z badania sprawozdania finansowego zawierającego prezentacje przyjętego systemu rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej oraz poszczególnych pozycji badanego sprawozdania z ocenę ich realności.

  Działalność biura jest objęta ubezpieczeniem w zakresie wykonania zawodu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz działalności pozostałej.

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

  Ustalenie Zakładowego Planu KontOtwarcie ksiąg rachunkowych


  Bieżące ewidencjonowanie dokumentów źródłowych


  Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego CIT-2 lub PIT-5 oraz podatku od towarów i usług VAT-7


  Sporządzanie informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE


  Prowadzenie ewidencji środków trwałych


  Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP


  Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności


  Zeznanie roczne CIT-8


  Rozliczenia ZUS


  Deklaracje PFRON

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  Bieżące ewidencjonowanie dokumentów źródłowych


  Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia


  Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego PIT-5 oraz podatku od towarów i usług VAT-7


  Przygotowanie przelewów na wpłatę podatków i ZUS


  Sporządzanie informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE


  Rozliczenie roczne PIT-36


  Udzielanie konsultacji podatkowych


  Uczestniczenie w przebiegu kontroli podatkowej i ZUS


  Rozliczenia ZUS właścicieli i pracowników

 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

  Bieżące ewidencjonowanie dokumentów źródłowych


  Prowadzenie ewidencji środków trwałych


  Przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego


  Przygotowanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7


  Sporządzanie informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach VAT-UE


  Rozliczenie roczne PIT-28


  Przygotowanie przelewów na wpłatę podatków


  Udzielanie konsultacji podatkowych


  Uczestniczenie w przebiegu kontroli podatkowej i ZUS

 • Kadry, płace, ZUS

  Zakładanie i prowadzenie akt osobowych


  Sporządzanie miesięcznych list płac


  Sporządzanie umów zleceń i o dzieło


  Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego PIT-4


  Przygotowanie przelewu na wpłatę podatku


  Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS, przygotowanie przelewów tych składek


  Informacja dla pracowników RMUA


  Prowadzenie kart wynagrodzeń


  Rozliczenia roczne dla pracowników PIT-11/8b, PIT-40


  Współpraca z firmą przeprowadzającą szkolenia BHP


  Zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy


  Uczestniczenie w kontroli PIP

Wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie

Skontaktuj się z nami: (42) 716-72-73, 501-152-640 (pn-pt 8.00-17.00).